Regulamin zawodów Drift Open 2016

§ 1
PRZEPISY OGÓLNE

 1. Regulamin Drift Open (zwany dalej Regulaminem) jest dokumentem określającym zasady rozgrywek i uczestnictwa w zawodach driftingowych.
 2. Zawody Drift Open są własnością firmy Nitro Łukasz Baranowski zwanej dalej Nitro.
 3. Zawody Drift Open organizowane przez Nitro powinny być zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu.
 4. Nitro zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie nie później, niż na 7 dni przed terminem najbliższej rundy zawodów.
 5. Poprzez fakt uczestnictwa w zawodach, zawodnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu i zrzeka się prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Nitro na drodze sądowej.
 6. Nitro ma prawo nadać serii zawodów, bądź każdej z rund z osobna dodatkową nazwę wynikającą np. z umów sponsorskich.

§ 2
ORGANIZATOR

 1. Organizatorem Drift Open jest firma Nitro
 2. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie zawodów zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 3. Organizator ma prawo zlecić organizację poszczególnych rund innym podmiotom.

§ 3
KIEROWNICTWO ZAWODÓW

 1. Kierownictwo zawodów stanowią osoby wskazane przez Nitro, czyli:
  1. Zespół Sędziów.
  2. Sędziowie flagowi (jeśli zostaną powołani przez Zespół sędziów).
  3. Dyrektor zawodów.
  4. Inne osoby wskazane przez Nitro

§ 4
OFICJALNE DOKUMENTY ZAWODÓW

 1. Zezwolenie na organizację zawodów (jeżeli jest wymagane) i ubezpieczenie OC organizatora.
 2. Regulamin Zawodów i Komunikaty (dostępne w biurze zawodów).
 3. Lista zgłoszeń zawodników.
 4. Wyniki przejazdów eliminacyjnych.
 5. Wyniki przejazdów finałowych.

§ 5
LICENCJE

 1. Do startu w zawodach serii Drift Open dopuszczeni są wyłącznie zawodnicy posiadający ważną Licencję Zawodnika Drift Open.
 2. Licencje są wydawane przez Organizatora w formie plastikowej karty. Przyznawane są dwa rodzaje licencji:
  1. Stała Licencja Zawodnika – imienna licencja upoważniająca do startów w zawodach serii Drift Open. Stała Licencja Zawodnika przyznawana jest zawodnikom, którzy w sezonie 2014 wzięli udział przynajmniej w 2 rundach zawodów serii Drift Open, oraz uznaniowo decyzją Organizatora dla zawodników zaangażowanych w promocję i rozwój serii Drift Open oraz szeroko pojętej polskiej sceny driftingowej. Karta stanowiąca dokument Stałej Licencji Zawodnika, zostanie przesłana listem poleconym na adres zawodnika, a jej ważność upływa po 3 latach (licząc od roku jej wydania). Stała Licencja Zawodnika upoważnia do obniżenia kwoty wpisowego o 100,00 zł.
  2. Tymczasowa Licencja Zawodnika – tymczasowa licencja przyznawana automatycznie wszystkim zawodnikom, którzy dokonali pełnej rejestracji udziału w rundzie serii Drift Open, a którzy na dzień rejestracji udziału w zawodach nie posiadają ważnej licencji tymczasowej lub licencji stałej. Licencja tymczasowa jest przyznawana tylko raz w sezonie i okres jej ważności obejmuje wyłącznie 1 sezon serii zawodów Drift Open (rok wydania karty). Numer licencji nadawany jest automatycznie, a dokument licencji w postaci plastikowej karty, zostanie wydany w biurze zawodów przed rozpoczęciem zawodów.
 3. Warunkiem otrzymania Stałej Licencji Zawodnika posiadającego licencję tymczasową jest wzięcie udziału w minimum trzech rundach serii Drift Open w całym sezonie.
 4. Warunkiem przedłużenia Stałej Licencji Zawodnika, jest wzięcie udziału w minimum 6 rundach zawodów, w okresie ważności licencji (3 lata).
 5. Organizator ma prawo odebrać licencję stałą i tymczasową zawodnikowi, który w sposób rażący naruszył zapisy regulaminu zawodów, stwarza niebezpieczeństwo dla innych uczestników wydarzenia.
 6. Organizator ma prawo odmówić przyznania licencji tymczasowej zawodnikowi, który wcześniej utracił licencję na skutek dyskwalifikacji lub kary.

§ 6
ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW

 1. Do udziału w zawodach Drift Open będą dopuszczeni kierowcy, którzy:
  1. dokonają zgłoszenia do startu w rundzie zawodów za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej www.driftopen.com oraz podpiszą formularz w dniu zawodów;
  2. dokonają wpłaty wpisowego na wskazane konto bankowe i w terminie określonym przez organizatora;
  3. posiadają ważne prawo jazdy kategorii B lub licencję FIA;
 2. Wysokość wpisowego określa organizator.
 3. Dopuszcza się udział zawodnika, który nie posiada żadnego z uprawnień wymienionych w punkcie 5.1. po uprzednim zgłoszeniu tego faktu u Organizatora i wyłącznie za jego zgodą.
 4. Zawodnicy zgłoszeni do zawodów muszą liczyć się z możliwością wykluczenia ich z treningu i zawodów w każdym momencie ich trwania jeśli w opinii Organizatora lub Zespołu Sędziów będą stwarzać zagrożenie dla siebie lub innych uczestników. Kwota wpisowego nie ulega wówczas zwrotowi.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby zawodników w zależności od wielkości obiektu, na którym będą odbywały się zawody.
 6. W przypadku zawodów odbywających się na ulicach miast organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń zawodników.

§ 7
KALENDARZ ZAWODÓW

 1. Daty i obiekty, na których obywać się będą imprezy serii Drift Open określa Kalendarz Imprez, który opublikowany zostanie na stronie internetowej www.driftopen.com.
 2. Organizator, w szczególnych przypadkach (np. na skutek działania siły wyższej) zastrzega sobie prawo do zmiany terminów i miejsc, w których organizowane będą poszczególne rundy oraz zwiększenia lub zmniejszenia ilości rund w trakcie trwania sezonu.
 3. Organizator zastrzega sobie również prawo do skrócenia lub odwołania imprezy w trakcie jej trwania na skutek działania siły wyższej bez zwrotu kosztów za bilety wstępu, wpisowego i bez odszkodowania dla widzów lub zawodników.

§ 8
PODZIAŁ NA KLASY

 1. Zawody serii Drift Open są rozgrywane w formule „open”, co oznacza, że podział na klasy nie istnieje i każdy zespół zawodnik/pojazd spełniający wymogi niniejszego regulaminu może wziąć w nich udział.

§ 9
WARUNKI TECHNICZNE I BEZPIECZEŃSTWA

 1. Pojazdy uczestniczące.
  1. Dozwolony jest wyłącznie napęd tylny (RWD).
  2. Samochody z nadwoziem otwartym muszą w czasie zawodów mieć zamknięty dach.
  3. Pojazdy startujące podczas treningów i zawodów muszą posiadać wszystkie elementy karoseryjne.
  4. Zespół Sędziów może zadecydować o dopuszczeniu do treningu i zawodów pojazd bez maski w dni upalne.
 2. Zasady modyfikowania pojazdów.
  1. Samochód musi posiadać układ wydechowy zakończony tłumikiem (okres przejściowy marzec 2017)
  2. Poziom głośności układu wydechowego nie może przekraczać 96dB przy 3/4 maksymalnych obrotów silnika.
  3. rozmiar opon nie musi odpowiadać rozmiarowi opon fabrycznych. Dopuszcza się opony o współczynniku zużycia opony (treadwear – TW) nie mniej niż 200. Zezwala się na stosowanie opon bieżnikowanych posiadających dopuszczenie do ruchu w Unii Europejskiej.
  4. zabrania się stosowania opon typu slick. Ograniczenie dotyczy tylko tylnej osi i obowiązuje podczas kwalifikacji i jazdy w parach.
  5. Maksymalna dopuszczalna wielkość opon podczas sesji kwalifikacyjnej i zawodów dla pojazdów – R 18 265×40
  6. W przypadku złamania zasad regulaminu dotyczących dopuszczonego ogumienia, organizator ma prawo do nałożenia na zawodnika kary porządkowej w wysokości do 1000zł oraz dyskwalifikacji.
  7. Światła stopu oraz awaryjne muszą być sprawne. Jeżeli zawodnik zrezygnuje ze stosowania świateł przednich, musi w ich miejsce zamontować zaślepki w taki sposób, aby nie pozostawić odsłoniętych ostrych krawędzi, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.
  8. Samochód musi posiadać dodatkowe światło STOP przód i tył – taśma LED
  9. Samochód musi posiadać kubełkowy fotel kierowcy wymagany jest fotel jednoczęściowy posiadający homologację FIA montowany za pomocą homologowanych przez FIA szyn montażowych.
  10. Wszelkiego rodzaju wycieki płynów są niedopuszczalne.
 3. Przepisy bezpieczeństwa.
  1. Samochód musi posiadać sprawną gaśnicę zamocowaną na stałe w łatwo dostępnym miejscu .
  2. Akumulator musi być zamocowany na stałe, klema „dodatnia” osłonięta.
  3. Wymagane jest aby pojazd posiadał centralny wyłącznik prądu, zamontowany według załącznika „J” (regulaminu technicznego FIA) – umożliwiający wyłączenie dopływu prądu także z zewnątrz pojazdu.
  4. Podczas zawodów, zarówno okno kierowcy, jak i pasażera, a także „szyberdach” muszą pozostać zamknięte.
  5. Jeśli seryjne drzwi zostały zmienione, wówczas należy zamontować klatkę bezpieczeństwa z „krzyżem” między słupkami bocznymi A i B.
  6. Samochód musi posiadać sześciopunktową klatkę bezpieczeństwa. Zalecane jest, aby klatka bezpieczeństwa była zbudowana według załącznika „J” (regulaminu technicznego FIA).
  7. Samochód musi posiadać hak holowniczy (lub ucho holownicze) z przodu i z tyłu. Musi być on umiejscowiony w sposób widoczny i łatwo dostępny.
  8. W czasie zawodów kierowcy muszą używać szelkowych pasów bezpieczeństwa 3- lub więcej punktowych z homologacją dopuszczenia do ruchu. Szerokość pasów po stronie kierowcy musi wynosić minimum 2 cale.
  9. Zastosowanie nie fabrycznej maski lub klapy bagażnika wymaga użycia zapinek bezpieczeństwa.
  10. Wszelkie krawędzie nie fabrycznych elementów, np. spoilerów, muszą być zaokrąglone. Zespół Sędziów może zażądać zdemontowania zewnętrznych elementów nie fabrycznych, jeśli uzna, że mogą stworzyć zagrożenie.
  11. Kierowcy biorący udział w zawodach muszą posiadać jednoczęściowe kombinezony do motosportu. ( zabrania się stosowania kombinezonów malarskich, mechaników itp.)
  12. Zawodnicy muszą posiadać kaski z homologacją dopuszczenia do ruchu, które muszą być założone na głowę i zapięte, dopóki samochód znajduje się na torze. ( zabrania się stosowania kasków motocyklowych typu orzech , snowboardowych, rowerowych itp.)
  13. W samochodzie nie mogą znajdować się żadne luźne przedmioty, które mogłyby spowodować zagrożenie dla kierowcy lub pasażera.
  14. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia korzystania z toru zawodnikowi, którego pojazd nie spełnia wymogów bezpieczeństwa.
  15. Obowiązkiem uczestnika imprezy jest używanie mat ekologicznych chroniących grunt w miejscach serwisu pojazdów. Wymiary maty ekologicznej muszą być nie mniejsze niż długość i szerokość samochodu. Nie przestrzeganie tego obowiązku przez uczestnika imprezy jest zagrożone karą w wysokości 500 zł. oraz usunięciem z zawodów.
  16. Pojazdy wyposażone w instalację podtlenku azotu (NOX) muszą posiadać system gaśniczy (okres przejściowy 2017)
  17. Na terenie trasy zawodów /starcie może przebywać tylko jeden mechanik zgłoszony przez zawodnika. Mechanik musi być ubrany w kombinezon mechanika oraz posiadać opaskę mechanika lub identyfikator upoważniający do wstępu.
  18. Za bezpieczeństwo i postępowanie mechanika oraz teamu odpowiada zawodnik.
 4. Naprawy.
  1. W trakcie zawodów dopuszcza się możliwość przeprowadzania napraw i modyfikacji niepowodujących naruszenia Regulaminu.
  2. Naprawy i modyfikacje muszą zostać zakończone do momentu wywołania zawodnika na start.
  3. Jeżeli samochód ulegnie awarii w trakcie jednego z punktowanych przejazdów zawodnik zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu Zespołowi Sędziów, na usunięcie awarii ma 5 minut od momentu zgłoszenia. Czas na naprawę może zostać przedłużony przez Zespół sędziów.
  4. Do dokonywania napraw i modyfikacji upoważnieni są zawodnik oraz zespół mechaników.
 5. Oznakowanie samochodów.
  1. Zawodnicy zobowiązani są do umieszczenia naklejek sponsorów zawodów w określonych przez organizatora miejscach na nadwoziu samochodu. Naklejki muszą tam pozostać przez cały czas trwania zawodów pod groźbą dyskwalifikacji.
  2. Naklejki z numerem startowym muszą być naklejone na drzwiach samochodu lub zgodnie z wytycznymi organizatora.
  3. Blenda z numerem startowym musi być naklejona od góry na przedniej szybie
  4. Naklejki sponsorów zawodów i numery startowe zostaną przekazane zawodnikom podczas rejestracji.
  5. Każdy z zawodników może odstąpić od naklejania naklejek sponsorów zawodów w zamian za uiszczenie w biurze zawodów kary umownej w wysokości 1000 zł.

§ 10
PRZEBIEG ZAWODÓW

 1. Przedmiotem współzawodnictwa jest pokonanie trasy składającej się z wyznaczonej sekwencji zakrętów w sposób najwyżej oceniony przez Zespół Sędziów. Podczas zawodów może być prowadzony pomiar prędkości (fotoradar), ponadto wszystkie przejazdy mogą być nagrywane kamerą wideo.
 2. Kierowcy biorący udział w zawodach parkują pojazdy na specjalnie do tego celu wydzielonym parkingu (parku maszyn).
 3. Każda runda serii Drift Open będzie składała się z dnia treningowego połączonego z kwalifikacjami do TOP 32 i dnia zawodów, w których wezmą udział wyłącznie zawodnicy zakwalifikowani dnia poprzedniego.
 4. W wyjątkowych sytuacjach organizator zastrzega sobie prawo do:
  1. skrócenia sesji treningowej określonej w harmonogramie zawodów;
  2. zmiany ilości zakwalifikowanych zawodników do zawodów z TOP 32 na TOP 16;
  3. dokończenia kwalifikacji w drugim dniu zawodów.
 5. W dniu treningowym przeprowadzone zostanie badanie techniczne samochodów zgłoszonych do zawodów. Badanie zostanie przeprowadzone przez osoby wyznaczone przez Organizatora. Każdy samochód, który przejdzie pomyślnie badanie techniczne otrzyma naklejkę BT, bez której nie będzie dopuszczony do wjazdu na tor, oraz otrzyma naklejkę DRIFT TAXI która upoważnia do wożenia pasażerów podczas zawodów.
 6. Podczas kwalifikacji i zawodów w pojeździe nie mogą przebywać pasażerowie. Wyjątek stanowi sesja treningowa i sesja Drift Taxi.
 7. Każdy pojazd biorący udział w zawodach może być prowadzony tylko przez jednego kierowcę. W przypadku awarii za zgodą Zespołu Sędziów dopuszcza się możliwość startowania autem zgłoszonym przez innego zawodnika. W przypadku, gdy dwaj zawodnicy startujący tym samym autem spotkają się w parze, automatycznie zawodnik, który „pożyczył” auto koledze wygrywa pojedynek i przechodzi do dalszej fazy rozgrywki.
 8. Rozpoczęcie zawodów, kolejność przejazdów oraz zmiany w organizacji zawodów określają oficjalne komunikaty.
 9. Sygnał do startu daje Sędzia Startowy. Nie stosowanie się do sygnałów wydawanych przez Sędziego Startowego grozi karą porządkową w wysokości 400zł oraz dyskwalifikacją zawodnika.
 10. Zawodnik zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania sygnałów flagowych na torze. Nie stosowanie się do sygnałów wydawanych przez flagowych grozi karą porządkową w wysokości do 1000zł oraz dyskwalifikacją zawodnika.
 11. Podczas kwalifikacji każdy z zawodników ma prawo do trzech przejazdów eliminacyjnych.
 12. Oceny sędziowskie z najlepszego przejazdu decydują o kolejności zajmowanych miejsc w przejazdach eliminacyjnych. 32 najwyżej ocenionych kierowców zostaje zakwalifikowanych do udziału w zawodach.
  1. W przypadku gdy kilku zawodników ma taką samą ilość małych punktów , wyższą lokatę zajmuję zawodnik który jako pierwszy dokończył proces rejestracji na zawody.
  2. Zawodnik który uzyskał najlepszy wynik w kwalifikacjach otrzymuje dodatkowo 5 punktów bonusowych do klasyfikacji końcowej rundy.
  3. Zawodnik który uzyskał drugi najlepszy wynik w kwalifikacjach otrzymuje dodatkowo 3 punktów bonusowych do klasyfikacji końcowej rundy.
  4. Zawodnik który uzyskał trzeci najlepszy wynik w kwalifikacjach otrzymuje dodatkowo 1 punkt bonusowych do klasyfikacji końcowej rundy.
 13. Przejazdy TOP 32, TOP 16, ćwierćfinały, półfinały oraz finał odbywają się parami (Tsuiso).
 14. Doboru par dokonuje się na podstawie najlepszego wyniku uzyskanego podczas kwalifikacji w następujący sposób:
  1 miejsce – 32 miejsce
  2 miejsce – 31 miejsce
  3 miejsce – 30 miejsce
  4 miejsce – 29 miejsce
  5 miejsce – 28 miejsce
  6 miejsce – 27 miejsce
  7 miejsce – 26 miejsce
  8 miejsce – 25 miejsce
  9 miejsce – 24 miejsce
  10 miejsce – 23 miejsce
  11 miejsce – 22 miejsce
  12 miejsce – 21 miejsce
  13 miejsce – 20 miejsce
  14 miejsce – 19 miejsce
  15 miejsce – 18 miejsce
  16 miejsce – 17 miejsce
  Zwycięzca każdej pary przechodzi do dalszych rozgrywek.
 15. Każda para zawodników na etapie TOP32 – TOP16 wykonuje dwa przejazdy punktowane i jeden treningowy. Na dalszych etapach pary wykonują wyłącznie po dwa przejazdy punktowane. W dwóch (punktowanych) przejazdach każdy kierowca raz „goni”, a raz „ucieka”.
 16. O kolejności ustawienia do przejazdów decyduje miejsce w eliminacjach – pierwszy jedzie zawodnik wyżej rozstawiony.
 17. O zwycięstwie w Tsuiso decyduje Zespół Sędziów.
 18. W przypadku remisu przejazd jest powtarzany. Liczba powtórzeń jest określana przez Zespół Sędziów.
 19. Każdy zawodnik ma obowiązek punktualnego stawienia się i uczestnictwa we wszystkich briefingach odbywających się w trakcie zawodów, zarówno tych podanych w harmonogramie, jak i ogłoszonych w oficjalnych komunikatach.
 20. Brak uczestnictwa w briefingu skutkuje brakiem możliwości składania protestów przez zawodnika .
 21. Zawodnik ma obowiązek zgłoszenia się po odbiór nagród i tytułów.
 22. Zawodnicy mają bezwzględny obowiązek punktualnego stawiania się na start. W przypadku awarii lub innych okoliczności uniemożliwiających stawienie się na start w wyznaczonym czasie zawodnik ma obowiązek zgłoszenia tego faktu sędziom, którzy zadecydują o przyznaniu/nie przyznaniu dodatkowych 5 minut na naprawę lub przesunięciu/nie przesunięciu startu zawodnika lub pary na koniec danego etapu zawodów. Decyzja sędziów każdorazowo podyktowana jest względami logistycznymi i ma na celu zapewnienie płynności przebiegu zawodów oraz równego poziomu rywalizacji.

§ 11
PROTESTY

 1. Każdy zawodnik który wziął udział briefingu ma prawo do przedstawienia uwag dotyczących przeprowadzenia zawodów w formie oficjalnego protestu.
  1. Protest musi być złożony w biurze zawodów, w formie pisemnej.
  2. Jeden protest dotyczyć może tylko jednego zawodnika/samochodu.
  3. Na zgłoszenie protestów zawodnicy mają 30 minut od ogłoszenia wyników.
  4. Protesty rozpatrywane są na bieżąco w kolejności ich przyjmowania.
  5. Protesty rozpatrywane są przez Zespół Sędziów oraz Organizatorów, od którego decyzji nie przysługuje odwołanie.
 2. Każdy zawodnik bezpośrednio przed startem ma prawo do zgłoszenia startowemu zastrzeżeń dotyczących opon innych zawodników mając na względzie pkt 8 c

§ 12
DRIFT TAXI

 1. W harmonogramie zawodów przewidziany będzie czas na Drift Taxi, czyli odpłatne przejazdy osób z publiczności z zawodnikiem.
 2. Samochód musi posiadać kubełkowy fotel pasażera. Wymagany jest fotel jednoczęściowy posiadający homologację FIA (dopuszcza się fotele z homologacją utraconą do 5-ciu lat wstecz) montowany za pomocą homologowanych przez FIA szyn montażowych. Fotel pasażera musi posiadać zabezpieczenie w postaci szelkowych pasów bezpieczeństwa 3- lub więcej punktowych z homologacją dopuszczenia do ruchu. Szerokość pasów po stronie pasażera musi wynosić minimum 2 cale.
 3. Drifti Taxi dozwolone jest wyłącznie w samochodach, które spełniają warunki techniczne zgodnie z regulaminem i otrzymały akceptację, naklejkę BT i naklejkę DRIFT TAXI.
 4. Kierowca musi posiadać dodatkowy kask dla pasażera.
 5. Przejazdy Drift Taxi muszą przebiegać wg. tych samych zasad bezpieczeństwa, co przejazdy kwalifikacyjne.
 6. Sesja Drift Taxi nie stanowi treningu i dopuszczone są wyłącznie przejazdy z pasażerem posiadającym bilet dopuszczający do przejazdu w sesji Drift Taxi.

§ 13
KARY PORZĄDKOWE

 1. W przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu lub zasad bezpośrednio obowiązujących na zawodach organizator ma prawo nałożyć na zawodnika następujące kary regulaminowe:
  1. Upomnienie.
  2. Kara pieniężna w wysokości ustalonej indywidualnie przez Organizatora, nie wyższa, niż 2000 zł.
  3. Dyskwalifikacja i odebranie punktów uzyskanych w danej rundzie.
  4. Kary pieniężne przekazywane będą na konto bankowe domu dziecka, wybranego przez Organizatora.

§ 14
PUNKTACJA

 1. Kierowcy, którzy w zawodach zajęli miejsca 1-32 otrzymują następującą ilość punktów:
  1 – 25 punktów
  2 – 20 punktów
  3 – 18 punktów
  4 – 16 punktów
  5 – 14 punktów
  6 – 12 punktów
  7 – 10 punktów
  8 – 8 punktów
  9 do 16 – 5 punktów
  17 do 32 – 1 punkt
 2. Zwycięzcą zawodów zostaje Zawodnik, który wygra finał rozgrywek w parach.
  1. miejsca od 1 do 4 ustalane są na podstawie wyników przejazdów finałowych.
  2. miejsca od 5 do 8 będą przyznawane (na podstawie ich wyników w kwalifikacjach) zawodnikom, którzy dotarli do drugiego etapu rozgrywek w parach i nie przeszli do dalszych etapów.
  3. miejsca od 9 do 16 będą przyznawane (na podstawie ich wyników w kwalifikacjach) zawodnikom, którzy dotarli do trzeciego etapu rozgrywek w parach i nie przeszli do dalszych etapów.
  4. miejsca od 17 do 32 będą przyznawane (na podstawie ich wyników w kalifikacjach) zawodnikom, którzy dostali się do TOP 32 natomiast nie przeszli do dalszego etapu rozgrywek w parach.

§ 15
KLASYFIKACJA KOŃCOWA DRIFT OPEN

 1. Kierowca jest sklasyfikowany w klasyfikacji generalnej Drift Open jeżeli ukończył minimum jedną eliminację.
 2. Przy ustalaniu klasyfikacji końcowej uwzględniane są punkty ze wszystkich rund.
 3. Absencja na eliminacji uznawana jest za wynik zerowy.
 4. Zwycięzcą klasyfikacji końcowej Drift Open zostaje kierowca, który uzyska największą ilość punktów.
 5. W przypadku jednakowej ilości punktów w klasyfikacji końcowej o lepszym miejscu decyduje większa ilość wyższych pozycji w poszczególnych eliminacjach. W przypadku dalszej równości decyduje wyższe miejsce na ostatniej eliminacji Drift Open.
 6. Zawody serii Drift Open posiadają rangę Driftingowego Pucharu Polski.
 7. Polska Federacja Driftingu, będąca oficjalnym partnerem serii Drift Open, ma możliwość przyznawania licencji PFD wybranym zawodnikom rywalizującym w ramach Driftingowego Pucharu Polski.

§ 16
ZEZWOLENIA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, UBEZPIECZENIA, PRAWO DO WIZERUNKU

 1. Na organizację zawodów na drodze publicznej – organizator musi uzyskać stosowne zezwolenie od właściwego terenowego organu administracji.
 2. Oprócz zezwolenia organizator musi posiadać pisemną zgodę właściciela terenu, na którym odbywają się zawody, jeżeli teren ten nie jest we władaniu organizatora.
 3. Organizator jest odpowiedzialny za ubezpieczenie zawodów w zakresie OC na cały czas ich trwania.
 4. Każdy z uczestników zawodów bierze w nich udział na własną odpowiedzialność. Organizator nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za zranienie lub uszkodzenie własności w stosunku do zawodników, kierowców, pomocników i osób trzecich. Każdy zawodnik będzie wyłącznie odpowiedzialny za swoje ubezpieczenie i musi posiadać ubezpieczenie w zakresie NW (zalecane jest AC z ryzykiem sportowym).
 5. Podpisując zgłoszenie do zawodów każdy zawodnik zrzeka się wszelkich praw do odszkodowań mogących wyniknąć w związku z wypadkami, które mogą się przytrafić zawodnikom lub ich pomocnikom i mechanikom podczas treningu i zawodów lub podczas przejazdu z miejsca parkowania na trasę i z powrotem. Zrzeczenie stosuje się do Nitro organizatora, różnych osób urzędowych oraz innych zawodników lub ich pomocników i mechaników.
 6. Podpisując zgłoszenie do zawodów każdy zawodnik wyraża zgodę na utrwalenie i eksploatację swojego wizerunku i podobizn oraz zamieszczenie ich we wszystkich materiałach informacyjnych i promocyjnych (w tym wydawnictwach poligraficznych i Internecie). Oświadcza również, że zgadza się na wykorzystanie swojego wizerunku i podobizn na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalenie we wszelkich technikach/systemach/rodzajach zapisu na wszelkich nośnikach zapisu magnetycznego, cyfrowego, nośnikach światłoczułych, drukarskich itp. i przepisywanie utrwaleń zapisów na inną technikę/system/rodzaj zapisu/nośnik, w tym nośniki zapisu magnetycznego, cyfrowego, nośniki światłoczułe w nieograniczonej ilości nośników;
  2. wytwarzanie jakąkolwiek techniką kopii wizerunków i podobizn, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  3. zwielokrotnianie zapisów w nieograniczonej liczbie egzemplarzy na wszelkich nośnikach, wszelkimi technikami, w tym techniką zapisu magnetycznego, światłoczułego, drukarskiego, reprograficznego, cyfrowego;
  4. wprowadzanie do obrotu,
  5. wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych,
  6. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do wizerunków i podobizn i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych),
  7. wymiana nośników, na których utrwalono wizerunki i podobizny oraz wprowadzanie zapisów wizerunków i podobizn do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, także ogólnie dostępnych w rodzaju Internet oraz udostępnianie ich zapisów (plików) użytkownikom (korzystającym z) takich sieci na całym świecie w tym za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych w miejscu i czasie przez nich wybranych w tym w systemie VOD, udostępniania przez witryny www i portale internetowe, P2P i inne protokoły udostępniania i/lub wymiany plików;
  8. wielokrotne nadawanie za pomocą wizji i fonii przewodowej i bezprzewodowej, także stereofonicznie, przez stacje naziemne i za pośrednictwem satelity, w tym także w ramach tzw. “platform cyfrowych” na całym świecie, dla odbiorców wszelkich systemów odbioru telewizji (w tym także nadawanie w sieci Internetu we wszelkich formułach -“on demand”, “pay per view”, swobodnie dostępnej dla korzystających z sieci Internetu itp., rozpowszechniania w zamkniętych obiektach, statkach, samolotach itp.);
  9. reemitowanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.
  10. wprowadzanie do obrotu nośników z zapisem wizerunku i podobizny (wszelkiego rodzaju, w tym VCD, DVD, kasety video, plików cyfrowych itd.) i jego fragmentów w nieograniczonej liczbie egzemplarzy, zezwalanie na zasadzie wyłączności na nadawanie, w tym na rozpowszechnianie w sieciach kablowych i platformach cyfrowych oraz w sieciach telekomunikacyjnych i w sieciach powszechnie dostępnych w rodzaju Internetu;
  11. wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci multimedialnej i sieci telefonicznej;
  12. wydanie i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu lub formatu, bez ograniczeń liczby nakładów, wydań oraz egz. z opisem i wykorzystaniem dla mat. prasowych oraz w wydawnictwach w języku polskim lub innych wersjach językowych; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także prawo do powielania w inny sposób;
  13. wykorzystanie w utworach multimedialnych.
  14. wykorzystanie na stronach internetowych,
  15. udostępnianie w technologii wideo-na-żądanie i pay-per-view, wykorzystanie na urządzeniach przenośnych, w sieciach telefonii komórkowej, sieciach Internetowych, publikacjach prasowych oraz w ramach działań i materiałów promocyjnych, reklamowych lub marketingowych;
  16. publiczne udostępnianie wizerunku i podobizny w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  17. opracowanie, aranżacja, przystosowanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany w zapisie komputerowym, z prawem do zwielokrotniania rezultatów tych zmian z zachowaniem praw osoby, która je wykonała;
  18. rozpowszechnianie przez osoby trzecie w sposób publiczny lub niepubliczny;
  19. wykorzystanie wizerunku i podobizny do celów promocyjnych i reklamy DRIFT OPEN oraz innych podmiotów, jeśli Nitro Group uzna to za stosowne,
  20. komercyjne wykorzystanie wizerunku i podobizny w ramach Internetu
  21. wykorzystanie wizerunku i podobizny w innych dziełach/utworach i przy okazji jakichkolwiek działań Zamawiającego lub podmiotów przez niego wskazanych.
  22. publiczne wyświetlanie i odtwarzanie

§ 17
PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez nadzoru lub zagubione, które zostaną zniszczone lub zajęte przez osoby trzecie. Organizator i kierownictwo zawodów nie przyjmują na siebie odpowiedzialności za szkody i straty spowodowane przez uczestników (widzów, zawodników) w stosunku do osób trzecich i ich mienia podczas trwania zawodów. Organizator ma prawo żądania naprawienia szkody od osoby, która jej dokonała.
 2. Prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu zastrzega sobie Organizator.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia biegów pokazowych, które nie będą wliczane do klasyfikacji zawodów.
 4. Szczegółowy harmonogram każdej eliminacji zostanie ogłoszony na stronie internetowej: www.driftopen.com
 5. Po przekroczeniu bramy wjazdowej uczestnik jest zobowiązany do podporządkowania się przepisom właściwych regulaminów, poleceniom i instrukcjom wydawanym przez organizatora, służby porządkowe, ochronę oraz osoby upoważnione przez Organizatora. Kierowca jest zobowiązany do nie spożywania alkoholu i innych zakazanych przez prawo środków na 48 godzin przed i w trakcie trwania zawodów.
 6. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz ograniczenia prędkości do 15 km/h na terenie imprezy. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z terenu imprezy osób stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników imprezy.
 7. Widzowie są zobowiązani do pozostawienia samochodów na parkingu i poruszaniu się pieszo wyłącznie w miejscach przeznaczonych dla publiczności.
 8. Zawodnicy poruszający się pojazdami poza wyznaczonym torem, na którym odbywają się zawody, są zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności i ustąpienia pierwszeństwa pieszym.
 9. Zawodnicy startują w zawodach na własną odpowiedzialność z pełną świadomością istnienia ryzyka utraty zdrowia lub życia. Organizator, władze i kierownictwo zawodów nie odpowiadają za szkody spowodowane przez zawodników wobec osób trzecich, jak również nie biorą na siebie odpowiedzialności za konsekwencje wypadków dla samych zawodników lub ich mienia.