REGULAMIN ZAWODÓW

Drift Open - klasa PRO AM

§1
PRZEPISY OGÓLNE

 1. Regulamin Drift Open (zwany dalej Regulaminem) jest dokumentem określającym zasady rozgrywek i uczestnictwa w zawodach driftingowych Drift Open w klasie PRO AM.
 2. Zawody Drift Open są własnością firmy Nitro Łukasz Baranowski zwanej dalej Nitro.
 3. Zawody Drift Open organizowane przez Nitro powinny być zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu.
 4. Nitro zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie nie później, niż na 7 dni przed terminem najbliższej rundy zawodów.
 5. Poprzez fakt uczestnictwa w zawodach, zawodnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu i zrzeka się prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Nitro na drodze sądowej.
 6. Nitro ma prawo nadać serii zawodów, bądź każdej z rund z osobna dodatkową nazwę wynikającą np. z umów sponsorskich.

§2
ORGANIZACJA ZAWODÓW

 1. Organizatorem Drift Open jest firma Nitro.
 2. Organizator ma prawo zlecić organizację poszczególnych rund innym podmiotom.
 3. Kierownictwo zawodów stanowią osoby wskazane przez Nitro, czyli:
   • dyrektor zawodów,
   • kierownik techniczny,
   • kierownik zabezpieczenia toru,
   • zespół Sędziów powołany przez International Drift Federation,
   • sędziowie flagowi (jeśli zostaną powołani przez Zespół sędziów),
   • startowy,
   • inne osoby wskazane przez Nitro.
 4. Oficjalne dokumenty zawodów:
   • zezwolenie na organizację zawodów (jeżeli jest wymagane) i ubezpieczenie OC organizatora,
   • Regulamin Zawodów i Komunikaty (dostępne w biurze zawodów),
   • lista zgłoszeń zawodników,
   • wyniki przejazdów kwalifikacyjnych,
   • wyniki przejazdów finałowych.
 5. W sezonie 2022 Zawody w ramach serii Drift Open będą toczyły się w trzech klasyfikacjach:
 6. Przed rozpoczęciem sezonu zawodnicy deklarują chęć startu w wybranej klasyfikacji Zawodów. Organizator dokonuje indywidualnej oceny zgłoszeń i przydziela każdego zawodnika do jednej z trzech klasyfikacji: PRO AM, PRO, Masters.
 7. Podstawowym celem podziału na osobne klasyfikacje jest zapewnienie równego poziomu współzawodnictwa. Kryteriami oceny są m.in. doświadczenie, wyniki sportowe, frekwencja w poprzednim sezonie (za wyjątkiem zawodników nieaktywnych sportowo / startujących w zawodach serii Drift Masters), ogólna prezencja zawodnika, jego samochodu i teamu oraz nacisk na działania marketingowe i przygotowanie techniczne.
 8. Zmiana przydzielonej klasyfikacji może nastąpić dopiero po zakończeniu sezonu Zawodów poprzez samodzielną decyzję Organizatora lub na wniosek Zawodnika. W wyjątkowych sytuacjach Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany klasyfikacji zawodnika w trakcie sezonu Zawodów.
 9. Po zakończeniu sezonu zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej klasyfikacji zawodów otrzymują tytuły:
   • Mistrza Federacji IDF / Drift Open w klasie Masters
    I-Vice Mistrz Federacji / IDF Drift Open w klasie Masters
    II- Vice Mistrz Federacji / IDF Drift Open w klasie Masters
   • Mistrza Federacji IDF / Drift Open w klasie PRO
    I-Vice Mistrz Federacji / IDF Drift Open w klasie PRO
    II- Vice Mistrz Federacji / IDF Drift Open w klasie PRO
   • Mistrza Federacji IDF / Drift Open w klasie PRO AM
    I-Vice Mistrz Federacji / IDF Drift Open w klasie PRO AM
    II- Vice Mistrz Federacji / IDF Drift Open w klasie PRO AM

§3
LICENCJE

 1. Do udziału w zawodach nie jest wymagane posiadanie licencji driftingowej.
 2. Podczas rund Drift Open zawodnicy mogą zdobyć licencję zawodnika driftingowego International Drift Federation.
 3. Zawodnicy którzy posiadają licencję International Drift Federation mają pierwszeństwo podczas etapu rejestracji do Zawodów.

§4
ZGŁOSZENIE DO ZAWODÓW

 1. Do udziału w zawodach Drift Open będą dopuszczeni kierowcy, którzy:
   • dokonają zgłoszenia do startu w rundzie zawodów za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej www.driftopen.com oraz podpiszą formularz w dniu zawodów,
   • jeśli wymagane, dokonają wpłaty wpisowego na wskazane konto bankowe i w terminie określonym przez organizatora,
   • posiadają ważne prawo jazdy kategorii B lub licencję FIA.
 2. Wysokość wpisowego określa organizator.
 3. W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach lub niedopuszczenia zgłoszonego zawodnika do startu, wpisowe nie podlega zwrotowi.
 4. Dopuszcza się udział zawodnika, który nie posiada żadnego z uprawnień wymienionych w §4 pkt.1 po uprzednim zgłoszeniu tego faktu u Organizatora i wyłącznie za jego zgodą.
 5. Zawodnicy zgłoszeni do zawodów muszą liczyć się z możliwością wykluczenia ich z treningu i zawodów w każdym momencie ich trwania jeśli w opinii Organizatora lub Zespołu Sędziów będą stwarzać zagrożenie dla siebie lub innych uczestników. Kwota wpisowego nie ulega wówczas zwrotowi.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby zawodników w zależności od wielkości obiektu, na którym będą odbywały się zawody.
 7. W przypadku zawodów odbywających się na ulicach miast organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń zawodników.

§5
WARUNKI TECHNICZNE I BEZPIECZEŃSTWA

 1. SAMOCHODU
  1. ZASADY OGÓLNE
   1. Dozwolony jest wyłącznie napęd tylny (RWD).
   2. Samochód powinien zachowywać na ile to możliwe seryjną linię nadwozia, a wszystkie elementy karoserii wymienione w celu redukcji wagi lub zamontowane w celu poprawy aerodynamiki muszą być zamontowane w sposób profesjonalny i przymocowane na stałe do samochodu.
   3. Koła (część górna) nie mogą wystawać poza obrys nadwozia / nadkoli. Dopuszczone są poszerzenia nadkoli.
   4. Samochód musi być czysty, a karoseria wolna od widocznych uszkodzeń. Dopuszcza się stylizowane naprawy (jak np. JDM stitching) pod warunkiem, że elementy zostały bezpiecznie złączone, a ślady naprawy nie wpływają w znaczący sposób na ogólną prezencję samochodu.
   5. Samochody z nadwoziem otwartym muszą w czasie zawodów mieć zamknięty dach.
   6. Pojazdy startujące podczas treningów i zawodów muszą posiadać wszystkie elementy karoseryjne.
   7. Zespół Sędziów może zadecydować o dopuszczeniu do treningu i zawodów pojazd bez maski w dni upalne.
  2. MODYFIKACJE
   1. Poziom głośności układu wydechowego nie może przekraczać 96dB przy 3/4 maksymalnych obrotów silnika.
   2. Rozmiar opon nie musi odpowiadać rozmiarowi opon fabrycznych. Zezwala się na stosowanie opon bieżnikowanych posiadających dopuszczenie do ruchu w Unii Europejskiej.
   3. Zabrania się stosowania opon typu slick. Ograniczenie dotyczy tylko tylnej osi i obowiązuje podczas kwalifikacji i Top 7.
   4. Podczas przejazdów punktowanych Wymagane jest  korzystanie wyłącznie z opon o maksymalnej dopuszczalnej wielkości – R17 235.
   5. W przypadku złamania zasad regulaminu dotyczących dopuszczonego ogumienia, organizator ma prawo do nałożenia na zawodnika kary porządkowej w wysokości do 1000 zł oraz dyskwalifikacji.
   6. Samochód musi posiadać sprawne światła stopu koloru czerwonego:
    • dwie tylne lampy (lewa i prawa)
    • dodatkowe światło STOP przód i tył w postaci taśmy LED zamontowanej na górnej krawędzi szyby i jej pełnej długości.
   7. Samochód musi posiadać sprawne światła awaryjne koloru pomarańczowego:
    • wymagane – dwie lampy tylne (lewa i prawa)
    • zalecane – dwie lampy przednie (lewa i prawa)
   8. Jeśli runda zawodów odbywa się po zmroku lub w warunkach ograniczonej widoczności, wymagane są sprawne światła przednie i tylne. Dopuszcza się zastosowanie lamp LED w miejscu seryjnych reflektorów.
   9. Jeżeli zawodnik zrezygnuje ze stosowania świateł przednich, musi w ich miejsce zamontować zaślepki w taki sposób, aby nie pozostawić odsłoniętych ostrych krawędzi, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.
   10. Samochód musi posiadać jednoczęściowy kubełkowy fotel kierowcy montowany za pomocą profesjonalnych szyn montażowych.
    Zalecany jest fotel posiadający homologację FIA montowany za pomocą homologowanych przez FIA szyn montażowych.
   11. Fotel kierowcy musi być zamontowany na stałe, zabrania się stosowania szyn przesuwnych.
   12. Wszelkiego rodzaju wycieki płynów są niedopuszczalne.
  3. BEZPIECZEŃSTWO
   1. Samochód musi posiadać sprawną gaśnicę (min 2kg) zamocowaną na stałe w łatwo dostępnym miejscu.
   2. Zalecane jest by samochód był wyposażony w sprawny, napełniony i odbezpieczony na czas trwania zawodów system gaśniczy.
   3. Akumulator musi być zamocowany na stałe, klema „dodatnia” osłonięta.
   4. Zalecane jest aby pojazd posiadał centralny wyłącznik prądu, zamontowany według załącznika „J” (regulaminu technicznego FIA) – umożliwiający wyłączenie dopływu prądu także z zewnątrz pojazdu.
   5. Podczas zawodów, zarówno okno kierowcy, jak i pasażera, a także „szyberdach” muszą pozostać zamknięte. Dopuszcza się otwarcie okna kierowcy, jeśli samochód wyposażony jest w zapiętą, homologowaną siatkę ochronną okna oraz kierowca posiada pełny kask.
   6. Jeśli seryjne drzwi zostały zmienione, wówczas należy zamontować klatkę bezpieczeństwa z „krzyżem” między słupkami bocznymi A i B.
   7. Zalecane jest by samochód posiadał sześciopunktową klatkę bezpieczeństwa zbudowaną według załącznika „J” (regulaminu technicznego FIA) wyposażoną w otulinę wszędzie gdzie głowa/kask może mieć styczność z klatką bezpieczeństwa.
   8. Dopuszczone są klatki bezpieczeństwa ze wzmocnieniami drzwi typu NASCAR.
   9. Samochód musi posiadać hak holowniczy (lub ucho holownicze) z przodu i z tyłu. Musi być on umiejscowiony w sposób widoczny i łatwo dostępny.
   10. W czasie zawodów kierowcy muszą używać szelkowych pasów bezpieczeństwa. Szerokość pasów po stronie kierowcy musi wynosić minimum 2 cale.
    Wymagane 3-punktowe pasy z homologacją dopuszczenia do ruchu.
    Zalecane 4- lub więcej punktowych z homologacją dopuszczenia do ruchu.
   11. Zastosowanie nie fabrycznej maski lub klapy bagażnika wymaga użycia zapinek bezpieczeństwa.
   12. Wszelkie krawędzie nie fabrycznych elementów, np. spoilerów, muszą być zaokrąglone. Kierownik techniczny lub Zespół Sędziów może zażądać zdemontowania zewnętrznych elementów nie fabrycznych, jeśli uzna, że mogą stworzyć zagrożenie.
   13. W samochodzie nie mogą znajdować się żadne luźne przedmioty, które mogłyby spowodować zagrożenie dla kierowcy lub pasażera.
   14. Zabrania się dociążania / zmiany rozkłady masy samochodu za pomocą dodatkowych obciążeń nie przytwierdzonych na stałe do karoserii.
   15. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia korzystania z toru zawodnikowi, którego pojazd nie spełnia wymogów bezpieczeństwa.
   16. Zabrania się wyposażania samochodu w instalację podtlenku azotu (NOX).
   17. Na terenie trasy zawodów /starcie może przebywać tylko jeden mechanik zgłoszony przez zawodnika. Mechanik musi być ubrany w kombinezon mechanika oraz posiadać opaskę mechanika lub identyfikator upoważniający do wstępu.
  4. OZNAKOWANIE
   1. Zawodnik ma prawo do wyboru stałego numeru startowego w zakresie od 0 do 999 i jest zobowiązany do skontaktowania się z Organizatorem w celu ustalenia stałego numeru startowego na sezon 2022. O dostępności wybranego numeru decyduje kolejność zgłoszeń.
   2. Jeśli zawodnik nie wybrał numeru, Organizator przydzieli pierwszy wolny numer startowy podczas procesu rejestracji.
   3. Zawodnicy zobowiązani są do umieszczenia na samochodzie numeru startowego nadanego przez Organizatora we własnym zakresie, w ściśle określonym miejscu:
    Wymagane
    Wymiar krótszego boku numeru startowego nie może być mniejszy niż 15cm. Położenie numeru startowego na przedniej szybie w zależności od preferencji kierowcy skrajnie z lewej lub prawej strony szyby.

    Zalecane

   4. Blenda musi być naklejona od góry na przedniej szybie.
   5. Zawodnicy zobowiązani są do umieszczenia naklejek sponsorów zawodów w określonych przez organizatora miejscach na nadwoziu samochodu. Naklejki muszą tam pozostać przez cały czas trwania zawodów pod groźbą dyskwalifikacji.
   6. Naklejki sponsorów zawodów zostaną przekazane zawodnikom podczas rejestracji lub podczas badania technicznego.
   7. Każdy z zawodników może odstąpić od naklejania naklejek sponsorów zawodów w zamian za uiszczenie w biurze zawodów kary umownej w wysokości 1000 zł.
  5. NAPRAWY
   1. W trakcie zawodów dopuszcza się możliwość przeprowadzania napraw nie powodujących naruszenia Regulaminu.
   2. Naprawy muszą zostać zakończone do momentu wywołania zawodnika na start.
   3. Jeżeli samochód ulegnie awarii w trakcie jednego z punktowanych przejazdów zawodnik zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu Zespołowi Sędziów. 
   4. Podczas przejazdów punktowanych zawodnikowi przysługuje do 10 minut na naprawę, maksymalnie 2 razy w ciągu dnia zawodów.
   5. Do dokonywania napraw i modyfikacji upoważnieni są zawodnik oraz zespół mechaników.
  6. WYMIANY OPON / ZMIANA CIŚNIENIA
   1. Zawodnik przejeżdża swoje przejazdy punktowane (dwubieg) na jednym komplecie ogumienia.
   2. Podczas przejazdów nie może dokonać zmiany ciśnienia powietrza w oponach.
   3. Zespół sędziów może zezwolić na zmianę opony uszkodzonej np. w skutek wypadnięcia poza trasę lub kontaktu z samochodem innego zawodnika.
  7. ZMIANA SAMOCHODU / SAMOCHÓD ZASTĘPCZY
   1. W klasie Drift Open PRO AM nie dopuszcza się możliwości skorzystania z auta zastępczego / pożyczonego.
 2. WYPOSAŻENIE KIEROWCY
  1. Kierowcy biorący udział w zawodach muszą posiadać jednoczęściowe kombinezony do motorsportu. (zabrania się stosowania kombinezonów malarskich, mechaników itp.)
  2. Wymagane rękawice do motorsportu.
  3. Zawodnicy muszą posiadać kask.
   Wymagane  Kask z homologacją dopuszczenia do ruchu ECE, który musi być założony na głowę i zapięty, dopóki samochód znajduje się na torze.
   Zalecane kask do motorsportu z homologacją FIA.
   Zabrania się stosowania kasków motocyklowych, motocrossowych, snowboardowych, rowerowych itp.).
 3. WYPOSAŻENIE STANOWISKA SERWISOWEGO
  1. Zawodnik na czas trwania zawodów obejmuje wyznaczone i wskazane przez Organizatora miejsce w parku maszyn, przeznaczone na stanowisko serwisowe Zawodnika.
  2. Za udostępnienie miejsca przeznaczonego na stanowisko serwisowe pobierana jest kaucja w wysokości 50zł. Kaucję pobiera kierownik techniczny zawodów. Zwrot następuje po zakończeniu zawodów i odbiorze stanowiska przez kierownika technicznego.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do ścisłego wskazania sposobu ustawienia stanowiska serwisowego.
  4. Zawodnik, mechanicy oraz obsługa są zobowiązani do utrzymania porządku w parku maszyn, ze szczególnym uwzględnieniem stanowiska serwisowego.
  5. Obowiązkiem uczestnika imprezy jest używanie mat ekologicznych chroniących grunt w miejscach serwisu pojazdów. Wymiary maty ekologicznej muszą być nie mniejsze niż długość i szerokość samochodu. Nie przestrzeganie tego obowiązku przez uczestnika imprezy jest zagrożone karą w wysokości 1000 zł oraz usunięciem z zawodów.
  6. Po zakończeniu zawodów Zawodnik jest zobowiązany do zabrania zużytych opon (chyba, że przyjął je serwis wulkanizacyjny) i pozostawienia swojego stanowiska serwisowego w czystości i porządku. Odpady komunalne powinny być pozostawione w szczelnie zamkniętych workach na śmieci.
  7. W przypadku pozostawienia w parku maszyn opon Organizator ma prawo do do nałożenia na zawodnika kary porządkowej w wysokości do 1000zł.
  8. Za bezpieczeństwo i postępowanie mechanika oraz teamu odpowiada zawodnik.
  9. Stanowisko serwisowe w parku maszyn musi być wyposażone w sprawną gaśnicę proszkową o pojemności min. 4kg, umieszczoną w łatwo dostępnym miejscu.

§6
PRZEBIEG ZAWODÓW

 1. ZASADY OGÓLNE
  1. Przedmiotem współzawodnictwa jest pokonanie trasy składającej się z wyznaczonej sekwencji zakrętów w sposób najwyżej oceniony przez Zespół Sędziów. Podczas zawodów może być prowadzony pomiar prędkości (fotoradar), ponadto wszystkie przejazdy mogą być nagrywane kamerą wideo.
  2. Kierowcy biorący udział w zawodach parkują pojazdy na specjalnie do tego celu wydzielonym parkingu (parku maszyn).
  3. Każda runda serii Drift Open Street będzie składała się z dnia treningowego połączonego z kwalifikacjami i drugiego dnia zawodów w którym weźmie udział 7 zawodników TOP 7, którzy zdobyli największą ilość punktów w kwalifikacjach.
  4. W wyjątkowych sytuacjach organizator zastrzega sobie prawo do:
   • skrócenia sesji treningowej określonej w harmonogramie zawodów,
   • zmiany ilości zawodników zakwalifikowanych do drugiego dnia zawodów,
   • dokończenia kwalifikacji w drugim dniu zawodów.
  5. W dniu treningowym przeprowadzone zostanie badanie techniczne samochodów zgłoszonych do zawodów. Badanie zostanie przeprowadzone przez osoby wyznaczone przez Organizatora. Każdy samochód, który przejdzie pomyślnie badanie techniczne otrzyma naklejkę BT, bez której nie będzie dopuszczony do wjazdu na tor
  6. Podczas przejazdów treningowych, kwalifikacji i zawodów w pojeździe nie mogą przebywać pasażerowie.
  7. Każdy pojazd biorący udział w zawodach może być prowadzony tylko przez jednego kierowcę.
  8. Rozpoczęcie zawodów, kolejność przejazdów oraz zmiany w organizacji zawodów określają oficjalne komunikaty.
  9. Sygnał do startu daje Sędzia Startowy. Nie stosowanie się do sygnałów wydawanych przez Sędziego Startowego grozi karą porządkową w wysokości 1000 zł oraz dyskwalifikacją zawodnika.
  10. Zawodnik zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania sygnałów flagowych na torze. Nie stosowanie się do sygnałów wydawanych przez flagowych grozi karą porządkową w wysokości do 1000zł oraz dyskwalifikacją zawodnika.
 2. KWALIFIKACJE
  1. Podczas kwalifikacji każdy z zawodników ma prawo do jednego przejazdu treningowego i dwóch przejazdów kwalifikacyjnych. Zawodnik ma prawo odstąpić od przejazdu treningowego lub kwalifikacyjnego zgłaszając ten fakt Startowemu.
  2. Zawodnicy stawiają się na starcie w grupach po 7, zgodnie z listą startową ustaloną przez Organizatora.
  3. Dwa przejazdy kwalifikacyjne odbywają się jeden po drugim. Zawodnik zobowiązany jest stawić się na starcie zgodnie z kolejnością listy startowej ustalonej przez organizatora nie później niż 5 minut po poprzedzającym go zawodniku.
  4. Zawodnicy stawiają się na starcie zgodnie z listą startową ustaloną przez Organizatora.
  5. Na etapie Kwalifikacji nie dopuszcza się zmiany kolejności startu.
  6. Jeśli Zawodnik nie stawi się na starcie w wymaganym czasie, a nie zgłosił wcześniej Zespołowi Sędziowskiemu awarii samochodu (uzyskując przedłużenie regulaminowego czasu o 10 min przeznaczonych na naprawę), dany przejazd kwalifikacyjny uważa się za odbyty z zerową ilością punktów.
  7. O kolejności ustawienia do przejazdów decyduje ustalony schemat kolejności startów.
  8. O wyniku przejazdów decyduje Zespół Sędziów.
  9. Oceny sędziowskie z najlepszego przejazdu decydują o kolejności zajmowanych miejsc w przejazdach eliminacyjnych – 7 najwyżej ocenionych kierowców, którzy podczas kwalifikacji zdobyli punkty, zostaje zakwalifikowanych do udziału w zawodach (Top 7).
  10. W przypadku gdy kilku zawodników ma taką samą ilość małych punktów, wyższą lokatę zajmuje zawodnik który jako pierwszy dokończył proces rejestracji na zawody.
 3. TOP 7
  1. Podczas kwalifikacji każdy z zawodników ma prawo do jednego przejazdu treningowego i dwóch przejazdów kwalifikacyjnych. Zawodnik ma prawo odstąpić od przejazdu treningowego lub kwalifikacyjnego zgłaszając ten fakt Startowemu.
  2. Zawodnicy stawiają się na starcie w grupach po 7, zgodnie z listą startową ustaloną przez Organizatora.
  3. Dwa przejazdy kwalifikacyjne odbywają się jeden po drugim. Zawodnik zobowiązany jest stawić się na starcie zgodnie z kolejnością listy startowej ustalonej przez organizatora nie później niż 5 minut po poprzedzającym go zawodniku.
  4. Zawodnicy stawiają się na starcie zgodnie z listą startową ustaloną przez Organizatora.
  5. Na etapie Kwalifikacji nie dopuszcza się zmiany kolejności startu.
  6. Jeśli Zawodnik nie stawi się na starcie w wymaganym czasie, a nie zgłosił wcześniej Zespołowi Sędziowskiemu awarii samochodu (uzyskując przedłużenie regulaminowego czasu o 10 min przeznaczonych na naprawę), dany przejazd kwalifikacyjny uważa się za odbyty z zerową ilością punktów.
  7. O kolejności ustawienia do przejazdów decyduje ustalony schemat kolejności startów.
  8. O wyniku przejazdów decyduje Zespół Sędziów.
  9. Oceny sędziowskie z najlepszego przejazdu decydują o kolejności zajmowanych miejsc w przejazdach eliminacyjnych – 7 najwyżej ocenionych kierowców zostaje zakwalifikowanych do udziału w zawodach (Top 7).
  10. W przypadku gdy kilku zawodników ma taką samą ilość małych punktów, wyższą lokatę zajmuje zawodnik który jako pierwszy dokończył proces rejestracji na zawody.
  11. Każdy zawodnik ma obowiązek punktualnego stawienia się i uczestnictwa we wszystkich briefingach odbywających się w trakcie zawodów, zarówno tych podanych w harmonogramie, jak i ogłoszonych w oficjalnych komunikatach.
  12. Brak uczestnictwa w briefingu skutkuje brakiem możliwości składania protestów przez zawodnika.
  13. Zawodnik ma obowiązek uczestniczenia w ceremonii wręczenia nagród.
  14. W przypadku nie stawienia się zawodnika podczas ceremonii wręczenia nagród, ewentualne nagrody i trofea przepadają.

§7
OCENA I PUNKTACJA

 1. OGÓLNE ZASADY OCENY SĘDZIOWSKIEJ
  1. Oceny przejazdów kwalifikacyjnych zawodników dokonuje Zespół Sędziów.
  2. Ocena jest ostateczna i wiążąca z chwilą jej ogłoszenia.
  3. Od decyzji przysługuje Zawodnikom odwołanie, składane w formie protestu przeprowadzonego zgodnie z zasadami określonymi w §7 pkt.4.
  4. Podstawowymi kryteriami oceny dokonywanej przez Zespół Sędziów są: linia przejazdu, prędkość, kąt wychylenia oraz styl przejazdu.
  5. Zespół Sedziów określa i szczegółowo przedstawia kryteria oceniania przejazdów podczas briefingów.
  6. Przejazdy kwalifikacyjne oceniane są w systemie 0-100 pkt.
  7. Ocena każdego przejazdu kwalifikacyjnego stanowi średnią ocen wystawionych przez członków Zespołu Sędziów.
  8. Końcową ocenę przejazdu Zawodnika uznawaną w tabeli kwalifikacji, stanowi najwyższa ocena przyznana Zawodnikowi przez Zespół Sędziów podczas jego przejazdów kwalifikacyjnych.
  9. W przypadku równej oceny końcowej o kolejności w tabeli kwalifikacji decyduje kolejny wyższy wynik przejazdu.
  10. W przypadku równych ocen końcowych wszystkich przejazdów kwalifikacyjnych, o kolejności decyduje kolejność rejestracji na Zawody.
 2. PUNKTACJA KWALIFIKACJI I ZAWODÓW
  1. KWALIFIKACJE
   1. Każdy zawodniki podczas kwalifikacji zdobywa punkty do klasyfikacji generalnej Drift Open PRO AM.
   2. Najlepszy wynik zawodnika z kwalifikacji dzielony jest przez 10 i zaokrąglany do dołu.
  2. ZAWODY
   1.  Kierowcy, którzy w zawodach zajęli miejsca 1-5 otrzymują następującą ilość punktów:
    1 – 18 punktów
    2 – 14 punktów
    3 – 12 punktów
    4 – 10 punktów
    5 – 8 punktów.
   2. Zwycięzcą zawodów zostaje Zawodnik, który wygra finał rozgrywek top 7.
 3. KLASYFIKACJA GENERALNA
  1. Kierowca jest sklasyfikowany w klasyfikacji generalnej Drift Open jeżeli ukończył minimum jedną eliminację.
  2. Przy ustalaniu klasyfikacji końcowej uwzględniane są punkty ze wszystkich rund.
  3. Absencja na eliminacji uznawana jest za wynik zerowy.
  4. Zwycięzcą klasyfikacji końcowej Drift Open zostaje kierowca, który uzyska największą ilość punktów.
  5. W przypadku jednakowej ilości punktów w klasyfikacji końcowej o lepszym miejscu decyduje większa ilość wyższych pozycji w poszczególnych eliminacjach. W przypadku dalszej równości decyduje wyższe miejsce na ostatniej eliminacji Drift Open.
 4. PROTESTY
  1. Każdy zawodnik który wziął udział briefingu ma prawo do przedstawienia uwag dotyczących przeprowadzenia zawodów w formie oficjalnego protestu.
  2. Jeden protest dotyczyć może tylko jednego zawodnika/samochodu.
  3. Na zgłoszenie protestu zawodnicy mają 10 minut od chwili ogłoszenia wyniku przejazdu.
  4. Procedura protestu podzielona jest na dwa etapy:
   • wstępna ocena zasadności
   • rozpatrzenie protestu
  5. Etap pierwszy – wstępna ocena zasadności protestu.
   1. Zawodnik osobiście komunikuje chęć zgłoszenia protestu Startowemu.
   2. Zespół Sędziów opiniuje wstępną zasadności zgłoszenia.
   3. W przypadku pozytywnej opinii, protest zostaje przyjęty do rozpatrzenia.
   4. W przypadku negatywnej opinii, protest zostaje odrzucony, procedura zostaje zakończona i nie przysługuje od niej odwołanie.
   5. Decyzję przekazuje zawodnikowi Startowy.
  6. Etap drugi – rozpatrzenie protestu.
   1. W przypadku przyjęcia protestu, następuje proces jego rozpatrzenia.
   2. Zawodnik składający protest ma prawo do osobistego złożenia wyjaśnień Zespołowi Sędziów.
   3. Do wstępu na wieżę sędziowską dopuszczony jest tylko i wyłącznie zawodnik składający protest, wraz z opiekunem prawnym w przypadku gdy zawodnik jest niepełnoletni. Obecność na wieży sędziowskiej lub próba wpłynięcia na Zespół Sędziów przez osoby postronne takie jak kibice, członkowie teamu czy rodziny, będzie skutkować automatycznym odrzuceniem protestu.
   4. Po złożeniu wyjaśnień zawodnik opuszcza wieżę sędziowską, a Zespół Sędziów przystępuje do zbadania i rozpatrzenia protestu.
   5. Zespołu Sędziów przekazuje decyzję Zawodnikowi bezpośrednio lub za pośrednictwem Startowego.
  7. Od decyzji Zespołu Sędziów nie przysługuje odwołanie.

§8
ZEZWOLENIA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, PRAWO DO WIZERUNKU

 1. Na organizację zawodów na drodze publicznej – organizator musi uzyskać stosowne zezwolenie od właściwego terenowego organu administracji.
 2. Oprócz zezwolenia organizator musi posiadać pisemną zgodę właściciela terenu, na którym odbywają się zawody, jeżeli teren ten nie jest we władaniu organizatora.
 3. Organizator jest odpowiedzialny za ubezpieczenie zawodów w zakresie OC na cały czas ich trwania.
 4. Każdy z uczestników zawodów bierze w nich udział na własną odpowiedzialność. Organizator nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za zranienie lub uszkodzenie własności w stosunku do zawodników, kierowców, pomocników i osób trzecich. Każdy zawodnik będzie wyłącznie odpowiedzialny za swoje ubezpieczenie i musi posiadać ubezpieczenie w zakresie NW (zalecane jest AC z ryzykiem sportowym).
 5. Podpisując zgłoszenie do zawodów każdy zawodnik zrzeka się wszelkich praw do odszkodowań mogących wyniknąć w związku z wypadkami, które mogą się przytrafić zawodnikom lub ich pomocnikom i mechanikom podczas treningu i zawodów lub podczas przejazdu z miejsca parkowania na trasę i z powrotem. Zrzeczenie stosuje się do Nitro organizatora, różnych osób urzędowych oraz innych zawodników lub ich pomocników i mechaników.
 6. Podpisując zgłoszenie do zawodów każdy zawodnik wyraża zgodę na utrwalenie i eksploatację swojego wizerunku i podobizn oraz zamieszczenie ich we wszystkich materiałach informacyjnych i promocyjnych (w tym wydawnictwach poligraficznych i Internecie). Oświadcza również, że zgadza się na wykorzystanie swojego wizerunku i podobizn na następujących polach eksploatacji:
   • utrwalenie we wszelkich technikach/systemach/rodzajach zapisu na wszelkich nośnikach zapisu magnetycznego, cyfrowego, nośnikach światłoczułych, drukarskich itp. i przepisywanie utrwaleń zapisów na inną technikę/system/rodzaj zapisu/nośnik, w tym nośniki zapisu magnetycznego, cyfrowego, nośniki światłoczułe w nieograniczonej ilości nośników,
   • wytwarzanie jakąkolwiek techniką kopii wizerunków i podobizn, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
   • zwielokrotnianie zapisów w nieograniczonej liczbie egzemplarzy na wszelkich nośnikach, wszelkimi technikami, w tym techniką zapisu magnetycznego, światłoczułego, drukarskiego, reprograficznego, cyfrowego,
   • wprowadzanie do obrotu,
   • wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych,
   • publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do wizerunków i podobizn i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych),
   • wymiana nośników, na których utrwalono wizerunki i podobizny oraz wprowadzanie zapisów wizerunków i podobizn do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, także ogólnie dostępnych w rodzaju Internet oraz udostępnianie ich zapisów (plików) użytkownikom (korzystającym z) takich sieci na całym świecie w tym za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych w miejscu i czasie przez nich wybranych w tym w systemie VOD, udostępniania przez witryny www i portale internetowe, P2P i inne protokoły udostępniania i/lub wymiany plików,
   • wielokrotne nadawanie za pomocą wizji i fonii przewodowej i bezprzewodowej, także stereofonicznie, przez stacje naziemne i za pośrednictwem satelity, w tym także w ramach tzw. “platform cyfrowych” na całym świecie, dla odbiorców wszelkich systemów odbioru telewizji (w tym także nadawanie w sieci Internetu we wszelkich formułach -“on demand”, “pay per view”, swobodnie dostępnej dla korzystających z sieci Internetu itp., rozpowszechniania w zamkniętych obiektach, statkach, samolotach itp.),
   • reemitowanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.,
   • wprowadzanie do obrotu nośników z zapisem wizerunku i podobizny (wszelkiego rodzaju, w tym VCD, DVD, kasety video, plików cyfrowych itd.) i jego fragmentów w nieograniczonej liczbie egzemplarzy, zezwalanie na zasadzie wyłączności na nadawanie, w tym na rozpowszechnianie w sieciach kablowych i platformach cyfrowych oraz w sieciach telekomunikacyjnych i w sieciach powszechnie dostępnych w rodzaju Internetu,
   • wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci multimedialnej i sieci telefonicznej,
   • wydanie i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu lub formatu, bez ograniczeń liczby nakładów, wydań oraz egz. z opisem i wykorzystaniem dla mat. prasowych oraz w wydawnictwach w języku polskim lub innych wersjach językowych; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także prawo do powielania w inny sposób,
   • wykorzystanie w utworach multimedialnych,
   • wykorzystanie na stronach internetowych,
   • udostępnianie w technologii wideo-na-żądanie i pay-per-view, wykorzystanie na urządzeniach przenośnych, w sieciach telefonii komórkowej, sieciach Internetowych, publikacjach prasowych oraz w ramach działań i materiałów promocyjnych, reklamowych lub marketingowych,
   • publiczne udostępnianie wizerunku i podobizny w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
   • opracowanie, aranżacja, przystosowanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany w zapisie komputerowym, z prawem do zwielokrotniania rezultatów tych zmian z zachowaniem praw osoby, która je wykonała,
   • rozpowszechnianie przez osoby trzecie w sposób publiczny lub niepubliczny,
   • wykorzystanie wizerunku i podobizny do celów promocyjnych i reklamy DRIFT OPEN oraz innych podmiotów, jeśli Organizator uzna to za stosowne,
   • komercyjne wykorzystanie wizerunku i podobizny w ramach Internetu,
   • wykorzystanie wizerunku i podobizny w innych dziełach/utworach i przy okazji jakichkolwiek działań Zamawiającego lub podmiotów przez niego wskazanych,
   • publiczne wyświetlanie i odtwarzanie.

§9
KARY PORZĄDKOWE

 1. W przypadku naruszenia zasad niniejszego regulaminu, zasad bezpośrednio obowiązujących na zawodach lub stworzenia zagrożenia dla innych uczestników zawodów, Organizator ma prawo nałożyć na zawodnika następujące kary regulaminowe:
   • upomnienie,
   • kara pieniężna w wysokości ustalonej indywidualnie przez Organizatora, nie wyższa, niż 5000 zł,
   • dyskwalifikacja i odebranie punktów uzyskanych w danej rundzie.
 2. Kary pieniężne przekazywane będą w formie darowizny na konto bankowe wybranego przez Organizatora Domu Dziecka.

§10
PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez nadzoru lub zagubione, które zostaną zniszczone lub zajęte przez osoby trzecie. Organizator i kierownictwo zawodów nie przyjmują na siebie odpowiedzialności za szkody i straty spowodowane przez uczestników (widzów, zawodników) w stosunku do osób trzecich i ich mienia podczas trwania zawodów. Organizator ma prawo żądania naprawienia szkody od osoby, która jej dokonała.
 2. Prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu zastrzega sobie Organizator.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia biegów pokazowych, które nie będą wliczane do klasyfikacji zawodów.
 4. Szczegółowy harmonogram każdej eliminacji zostanie ogłoszony na stronie internetowej: www.driftopen.com.
 5. Po przekroczeniu bramy wjazdowej uczestnik jest zobowiązany do podporządkowania się przepisom właściwych regulaminów, poleceniom i instrukcjom wydawanym przez organizatora, służby porządkowe, ochronę oraz osoby upoważnione przez Organizatora. Kierowca jest zobowiązany do nie spożywania alkoholu i innych zakazanych przez prawo środków na 48 godzin przed i w trakcie trwania zawodów.
 6. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz ograniczenia prędkości do 15 km/h na terenie imprezy. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z terenu imprezy osób stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników imprezy.
 7. Widzowie są zobowiązani do pozostawienia samochodów na parkingu i poruszaniu się pieszo wyłącznie w miejscach przeznaczonych dla publiczności.
 8. Zawodnicy poruszający się pojazdami poza wyznaczonym torem, na którym odbywają się zawody, są zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności i ustąpienia pierwszeństwa pieszym.
 9. Zawodnicy startują w zawodach na własną odpowiedzialność z pełną świadomością istnienia ryzyka utraty zdrowia lub życia. Organizator, władze i kierownictwo zawodów nie odpowiadają za szkody spowodowane przez zawodników wobec osób trzecich, jak również nie biorą na siebie odpowiedzialności za konsekwencje wypadków dla samych zawodników lub ich mienia.